Change language

Naša lokacija

Kontaktirajte nas

Pišite nam

We Can Everything!

O fabrici metalnih proizvoda

Istorijat FMP KONZORCIJUM-a

FMP KONZORCIJUM DOO je pravni sledbenik društvenog preduzeća FMP-a, a pre toga Proleter koje je nastalo 3. septembra 1946. godine objedinjavanjem nekoliko malih preduzeća. Proizvodni program ovog preduzeća od svog nastanka pa do danas stalno se menjao i usaglašavao pretežno se oslanjajući na metalnu ambalažu.

U početku od prostih preserskih proizvoda za široku potrošnju, pribora za jelo, čuturica, preko štednjaka preneo se na proizvode savremene metalne ambalaže za prehrambenu i hemijsku industriju, koje se proizvode od belog lima na mašinama visokih tehnologija. Sadašnja delatnost FMP DOO je proizvodnja metalne ambalaže od belog lima za prehrambenu i hemijsku industriju uz proizvodnju alata za prosecanje i oblikovanje limova i alata za zatvaranje limenki.

Organizacija

Strukturu organizacije FMP KONZORCIJUM-a DOO čine: Skupština, Izvršni odbor i jedan direktor privrednog društva . Delokrug i odgovornost organa Društva bliže je određen osnivačkim aktom FMP KONZORCIJUM DOO.

Skupštinu FMP KONZORCIJUM DOO čine članovi privrednog društva. Skupštinom predsedava predsednik koga biraju i razrešavaju članovi Skupštine. Skupština obavlja poslove iz svog delokruga rada na redovnim godišnjim sednicama koje saziva direktor privrednog društva I po potrebi vanrednim sednicama u skladu sa zakonom. Skupština imenuje I razrešava direktora privrednog društva . Upravljanje FMP DOO vrši se kroz usvajanje godišnjih planova i kroz razmatranje njihove realizacije. Skupština utvrđuje i donosi strategiju i poslovnu politiku FMP DOO.

Izvršni odbor FMP KONZORCIJUM DOO kao privremeni organ upravljanja ima pet članova koji su imenovani Unapred pripremljenim planom organizacije FMP DOO (UPPR) koji je usvojio Privredni sud u Beogradu svojim rešenjem od 11.12.2013.godine a koji je postao pravosnažan 26.03.2014.godine.Ovlašćenja I nadležnosti Izvršnog odbora definisana su UPPR-om I Osnivačkim aktom FMP DOO. Sastav izvršnog odbora čine 3 člana iz privrednog društva I dva iz reda poverilaca. Izvršni odbor ima predsednika I zamenika predsednika. Osnovna nadležnost Izvršnog odbora je praćenje realizacije UPPR-a.

Direktor privrednog društva organizuje i rukovodi poslovanjem sprovodeći utvrđenu strategiju i poslovnu politiku FMP DOO. Direktor saziva sednice Skupštine .Direktor poslovnu politiku sprovodi zajedno sa izvršnim direktori ma I inženjerima proizvodnje I zaštite. FMP DOO u pravnom prometu zastupa direktor privrednog društva , bez ograničenja.

Odgovornost organa upravljanja i organa rukovođenja regulisana je Odlukom o osnivanju . Direktor ima ovlašćenja u skladu sa zakonom, a za svoj rad neposredno je odgovoran Skupštini . Izvršni direktori I inženjeri proizvodnje I kontrole su odgovorna lica za oblast koju stručno pokrivaju, a za realizaciju operativnih mesečnih planova odgovaraju direktoru i Skupštini.

 

Copyright © 2019 FMP